زمان احیای معادن کوچک فرا رسیده است

زمان احیای معادن کوچک فرا رسیده است

دنیای معدن - نشست مشترک کارگروه احیای معادن کوچک و متوسط و فعالان حوزه کسب و کار سنگ‌آهن استان خراسان رضوی با حضور رئیس سازمان صمت استان خراسان، نماینده نظام مهندسی معدن استان، نماینده خانه معدن استان خراسان، اعضای هیات مدیره انجمن سنگ‌آهن ایران، مدیران ارشد شرکت‌های فعال در حوزه سنگ‌آهن و سایر فعالان کسب‌و‌کار سنگ‌آهن استان خراسان برگزار شد.در این نشست موانع پیش روی معادن کوچک و متوسط حوزه کسب‌و‌کار سنگ‌آهن مورد بررسی قرار گرفت. دبیر انجمن سنگآهن از برگزاری نشستهای مشترک کارگروه احیای معادن کوچک و متوسط در ۶ استان خبر داد و گفت: در نشست مشترک کارگروه احیای معادن کوچک و متوسط و فعالان حوزه کسب و کار از ٤٣ شرکت فعال در حوزه معدن و صنایع معدنی دعوت شده و این برنامه در ٦ استان دیگر تکرار میشود و بیشتر فضای گفتوگویی به همراه دارد.سعید عسکرزاده ادامه داد: ما قصد داریم در این گردهمایی بیشتر شنونده باشیم تا بتوانیم کمک حال بخش معدن شویم. یکی از اهداف این گردهمایی برنامهریزی برای احیای معادن کوچک و متوسط است که مدیریت این طرح به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی سپرده شده است. دولت به بخش خصوصی اعتماد کند رئیس انجمن سنگآهن نیز در نشست مشترک کارگروه احیای معادن کوچک و متوسط و فعالان حوزه کسب و کار سنگآهن در استان خراسان رضوی گفت: امروز کشور با تحریمهای اقتصادی و مشکلات دیگری از جمله توقف صادرات مواجه است. معتقدم زندگی جاری است و باید کشور را ساخت و این وظیفه همه افراد است. مهرداد اکبریان افزود: در معدن یک بحث کلان مطرح است، اینکه ما با تفکر دولتی مشکل داریم؛ زیرا دولت هر زمان که بخواهد، میتواند تصدیگری خود در بخش معدن را افزایش دهد و ما بهعنوان بخش خصوصی نمیتوانیم این موضوع را قبول کنیم.وی با بیان اینکه مردمیترین بخش معدن، معادن کوچک و متوسط هستند، ادامه داد: راهکار خروج از شرایط فعلی اعتماد دولت به بخش خصوصی است.رئیس انجمن سنگآهن گفت: معادن چادرملو، گلگهر و... افتخار ما هستند، اما این موضوع جدا از بحث امروز است؛ زیرا احیای معادن کوچک توسعه اجتماعی، محرومیتزدایی و امنیت ملی را به همراه دارد.اکبریان افزود: میزان ثبت شده در گواهی کشف معادن کوچک نشانهای از ذخایر بزرگ بوده و امروز زمان احیای معادن کوچک رسیده است. وی ادامه داد: برای فولاد برنامهریزی و سرمایهگذاری شده تا به تولید ٥٥ میلیون تن دست پیدا کنیم. هرچند دستیابی به آن کمی جای سوال دارد؛ اما باید این هدف محقق شود زیرا برنامهریزی صورت گرفته است.رئیس انجمن سنگآهن ادامه داد: بدون شک کشور بیش از ٦ میلیارد ذخیره سنگآهن دارد اما چون مطالعات هدفمند نیست امروز تنها نیمی از آن تخمین زده میشود. امروز شورای احیای معادن کوچک و متوسط در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده است. طرف حساب این شورا معادنی است که راکد ماندهاند. این شورا اعلام میکند که این معادن را جزء به جزء بررسی میکند. یعنی ممکن است یک معدن مشکل فروش داشته باشد درنتیجه یک کارخانه خریدار را معرفی کرده و قرارداد طولانیمدت منعقد میکند تا معدنکار آسوده خاطر کار خود را انجام دهد.وی افزود: ما به دنبال عدم اجرای قوانین محیط زیست نیستیم، وظیفه همه ما عمل به قوانین محیط زیست است؛ اما تفسیر این قوانین در استانهای مختلف متفاوت است. درمورد اختلافات زیست محیطی نیز این شورا وارد کار میشود. اکبریان درخصوص شورای احیای معادن کوچک و متوسط گفت: وظیفه این شورا راهاندازی معادن کوچک است، اما این موضوع یک شرط دارد که معدن به لحاظ زمین شناسی و ذخیره دارای ظرفیت کار باشد. شرکتهای گلگهر و میدکو در این زمینه اعلام آمادگی کردهاند زیرا برای خطوط فرآوری خود نیازمند ماده اولیه هستند. حرکت برای احیای معادن کوچک آغاز شد نماینده شورای کارگروه احیای معادن کوچک و متوسط در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی هم گفت: شرکت ایمپاسکو ۲تفاهمنامه به منظور احیای معادن کوچک و متوسط به امضا رسانده است.سیدرضا عظیمی که در نشست مشترک کارگروه احیای معادن کوچک و متوسط و فعالان حوزه کسب و کار سنگآهن در استان خراسان رضوی حضور داشت، تصریح کرد: یکی از تفاهمنامهها بهصورت ٤ جانبه با میدکو، خانه معدن ایران، ایمیدر و وزارت صمت بوده و دیگری با شرکت معدنی و صنعتی گلگهر بسته شده است. به گفته وی، هدف از این کار احیای معادن کوچک و متوسط، افزایش اشتغال پایدار، افزایش تولید مواد معدنی و استفاده از اطلاعات نیروهای انسانی است. پس از این تفاهمنامه شورای کارگروه احیای معادن کوچک و متوسط شکل گرفت. عظیمی ادامه داد: در حرکت اول برخی استانها بهصورت پایلوت مورد توجه قرار گرفت و براساس جلسات و جمعبندیها تصمیمگیریهایی انجام شد.وی افزود: شناسایی منابع غیردولتی و دولتی، همکاری درزمینه احداث زیرساختها، فناوری، فروش و پیشفروش مواد معدنی، همکاریهای مشترک ملی و بینالمللی و... از اقدامات انجام گرفته در این کارگروه است.نماینده شورای کارگروه احیای معادن کوچک و متوسط در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی گفت: امروز واحدهای فرآوری در کشور شکل گرفتهاند که در زمینه تامین مواد اولیه با چالش همراه هستند، یکی از راهکارهای این چالش احیای معادن کوچک و متوسط است.وی افزود: در حالحاضر پس از ایجاد شورای هماهنگی، کارگروههای تخصصی تشکیل و به دنبال آن کلینیکهای تخصصی ایجاد شد.عظیمی ادامه داد: در ٤ استان کار پایلوت انجام شد و پس از آن وزارت صمت شرکت تهیه و تولید مواد معدنی را بهعنوان مجری انتخاب کرد.وی افزود: مشکلات مربوط به صندوق بیمه، قبول پروانهها برای اعطای تسهیلات و نبود بازار برای فروش از مواردی بود که در این کارگروه در دستور کار قرار گرفته است. همچنین براساس هر مشکل و موردی تصمیم خاص مربوطه برای معادن کوچک اخذ میشود. به گفته وی، در این طرح خرید و فروش معدن را نخواهیم داشت بلکه به دنبال حمایت هستیم و از موضوع مشارکت بسیار استقبال خواهیم کرد. معادن نیز در صورتی که فعال بودند، میتوانند در طرح کارا صندوق بیمه سرمایهگذاری معادن ثبتنام کنند.وی افزود: در زمینه بازار صادراتی میتوان اقداماتی را با اتاق بازرگانی داشته و در زمینه زیرساخت میتوان با ایمیدرو وارد همکاری شد و اقداماتی را انجام داد.به گفته عظیمی، از شورایعالی معادن اجازه گرفتهایم موارد مطروحه در شورای کارگروه بدون نوبت در شورای عالی معادن مورد بررسی قرار بگیرد. بوروکراسی اداری کم میشود همچنین در این نشست راضیه علیرضایی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: اگر یک فهم مشترک شکل بگیرد میتوان به راحتی مشخص کرد که دوستان ما در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی باید چه اقدامی انجام دهند. راضیه علیرضایی در نشست مشترک کارگروه احیای معادن کوچک و متوسط و فعالان حوزه کسب و کار سنگآهن در استان خراسان رضوی گفت: با توجه به صحبتهایی که مطرح شد یکی از مشکلات اصلی فعالان عرصه معدن بوروکراسی اداری عنوان شده که با معرفی نمایندهای از انجمن سنگآهن این موضوع بررسی و مشخص میشود در چه قسمتهایی بوروکراسی سختتر از دیگر نقاط کشور است.وی با بیان اینکه اشل (ابعاد) کار برای همکاری با گلگهر به میزان ٥۰ میلیون تن است، افزود: حفظ معادنی که در اختیار داریم کاملا حرف درستی است و نگه داشتن آنها هم نیازمند بررسی است. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی ادامه داد: آمادگی برای ورود سرمایهگذار بخش خصوصی وجود دارد. در واقع هراندازه سرمایهگذاری با هزینه کمتری انجام شود، سود بیشتری به همراه دارد.وی افزود: حقوق دولتی برای دولت است و مجلس نیز سالانه میزان آن را تعیین میکند. اما در مورد جرایم باید انجمن سنگآهن با آقای اسحاق جهانگیری مکاتبه داشته باشد تا این موضوع حل شود.علیرضایی تصریح کرد: آینده ما برای حمل مواد معدنی داشتن خطوط ریلی است. آمادگی داریم ٢ خطه شدن ریل را برای پروژه آهن به سرمایهگذاران معرفی کنیم. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی ادامه داد: اگر امروز سرمایهگذاران قرارداد خرید و انتقال آب به سنگان را امضا کنند این پروژه به مرحله اجرا میرسد. وی ادامه داد: معادن کم بازده مشکلشان با روش اکتشاف حل خواهد شد و هرکسی برای توسعه معدن سنگان اقدام کند ما از آن استقبال میکنیم. اکتشاف در کشور ضعیف پیش میرود همچنین علیاکبر اشرفی، معاون طرح و توسعه شرکت معدنی و صنعتی گلگهر نیز با بیان این موضوع که معدن در کشور ایجاد ثروت میکند، گفت: باید در معادنی که نیازمند اکتشاف هستند این کار انجام شود. متاسفانه اکتشاف در کشور ضعیف است. وی در نشست مشترک کارگروه احیای معادن کوچک و متوسط و فعالان حوزه کسب و کار سنگآهن در استان خراسانرضوی گفت: یکی از مشکلات در کشور کوچک نمایی معادن است.معاون طرح و توسعه شرکت معدنی و صنعتی گلگهر همچنین تصریح کرد: باید معادن کوچک تجمیع شوند. قرار است بستر قانونی در این زمینه توسط شورای کارگروه احیای معادن کوچک ومتوسط ایجاد شود. اشرفی در پایان تاکید کرد: باید به بخش خصوصی اعتماد کرد. نیمی از معادن کشور فعال هستند بهروز برنا، عضو هیاتمدیره ایمپاسکو (شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران)گفت: بیش از ١۰ هزار معدن در اختیار داریم. وی در نشست مشترک کارگروه احیای معادن کوچک و متوسط و فعالان حوزه کسبوکار سنگآهن در استان خراسانرضوی گفت: تولیدات معدنی ما بیش از ٤۰۰ میلیون تن است، در حالیکه یک درصد از خاک خشکیهای کشور را در اختیار داریم و این عدد باید به میزان ٥۰۰ میلیون تن باشد.وی ادامه داد: از ١۰ هزار معدن کشور تنها ۵ هزار و ۹۰۰ معدن فعال است که از این تعدادبخش زیادی با ظرفیت کامل فعالیت ندارند. جالب است بدانید دپوهای ایجاد شده در نُرم جهانی خود یک معدن است.برنا افزود: ١۰درصد معادن کشور فلزی است که در نتیجه آن ٣٥ درصد تولیدات معدنی فلزی است.وی با اشاره به معادن کوچک و متوسط بیان کرد: ذخایر این معادن در اندازهای نیست که هرکدام کارخانه فرآوری مجزا داشته باشند. باید ایمیدرو متولی فرآوری و سازمان زمینشناسی متولی اکتشافات و اطلاعات شود.به گفته وی، در دنیا ٨٥ میلیارد تن ذخیره قطعی وجود دارد که سهم ایران بیش از ٣ میلیارد تن است.عضو هیاتمدیره ایمپاسکو افزود: در کشور تیپهای مختلفی از آهن وجود دارد اما یکی از ضعفها آن است که اکتشافات را به خوبی عملیاتی نکردهایم. برنا تاکید کرد: به هر میزان اکتشافات در کشور داشته باشیم بدون شک نتایج خوبی به همراه خواهد داشت.

دبیر انجمن سنگ‌آهن از برگزاری نشست‌های مشترک کارگروه احیای معادن کوچک و متوسط در ۶ استان خبر داد و گفت: در نشست مشترک کارگروه احیای معادن کوچک و متوسط و فعالان حوزه کسب و کار از ٤٣ شرکت فعال در حوزه معدن و صنایع معدنی دعوت شده و این برنامه در ٦ استان دیگر تکرار می‌شود و بیشتر فضای گفت‌وگویی به همراه دارد.سعید عسکرزاده ادامه داد: ما قصد داریم در این گردهمایی بیشتر شنونده باشیم تا بتوانیم کمک حال بخش معدن شویم. یکی از اهداف این گردهمایی برنامه‌ریزی برای احیای معادن کوچک و متوسط است که مدیریت این طرح به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی سپرده شده است.

دولت به بخش خصوصی اعتماد کند

رئیس انجمن سنگ‌آهن نیز در نشست مشترک کارگروه احیای معادن کوچک و متوسط و فعالان حوزه کسب و کار سنگ‌آهن در استان خراسان رضوی گفت: امروز کشور با تحریم‌های اقتصادی و مشکلات دیگری از جمله توقف صادرات مواجه است. معتقدم زندگی جاری است و باید کشور را ساخت و این وظیفه همه افراد است.

مهرداد اکبریان افزود: در معدن یک بحث کلان مطرح است، اینکه ما با تفکر دولتی مشکل داریم؛ زیرا دولت هر زمان که بخواهد، می‌تواند تصدی‌گری خود در بخش معدن را افزایش دهد و ما به‌عنوان بخش خصوصی نمی‌توانیم این موضوع را قبول کنیم.وی با بیان اینکه مردمی‌ترین بخش معدن، معادن کوچک و متوسط هستند، ادامه داد: راهکار خروج از شرایط فعلی اعتماد دولت به بخش خصوصی است.رئیس انجمن سنگ‌آهن گفت: معادن چادرملو، گل‌گهر و... افتخار ما هستند، اما این موضوع جدا از بحث امروز است؛ زیرا احیای معادن کوچک توسعه اجتماعی، محرومیت‌زدایی و امنیت ملی را به همراه دارد.اکبریان افزود: میزان ثبت شده در گواهی کشف معادن کوچک نشانه‌ای از ذخایر بزرگ بوده و امروز زمان احیای معادن کوچک رسیده است.

وی ادامه داد: برای فولاد برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری شده تا به تولید ٥٥ میلیون تن دست پیدا کنیم. هرچند دستیابی به آن کمی جای سوال دارد؛ اما باید این هدف محقق شود زیرا برنامه‌ریزی صورت گرفته است.رئیس انجمن سنگ‌آهن ادامه داد: بدون شک کشور بیش از ٦ میلیارد ذخیره سنگ‌آهن دارد اما چون مطالعات هدفمند نیست امروز تنها نیمی از آن تخمین زده می‌شود. امروز شورای احیای معادن کوچک و متوسط در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده است. طرف حساب این شورا معادنی است که راکد مانده‌اند. این شورا اعلام می‌کند که این معادن را جزء به جزء بررسی می‌کند. یعنی ممکن است یک معدن مشکل فروش داشته باشد درنتیجه یک کارخانه خریدار را معرفی کرده و قرار‌داد طولانی‌مدت منعقد می‌کند تا معدنکار آسوده خاطر کار خود را انجام دهد.وی افزود: ما به دنبال عدم اجرای قوانین محیط زیست نیستیم، وظیفه همه ما عمل به قوانین محیط زیست است؛ اما تفسیر این قوانین در استان‌های مختلف متفاوت است. درمورد اختلافات زیست محیطی نیز این شورا وارد کار می‌شود.

اکبریان درخصوص شورای احیای معادن کوچک و متوسط گفت: وظیفه این شورا راه‌اندازی معادن کوچک است، اما این موضوع یک شرط دارد که معدن به لحاظ زمین شناسی و ذخیره دارای ظرفیت کار باشد. شرکت‌های گل‌گهر و میدکو در این زمینه اعلام آمادگی کرده‌اند زیرا برای خطوط فرآوری خود نیازمند ماده اولیه هستند.

حرکت برای احیای معادن کوچک آغاز شد

نماینده شورای کارگروه احیای معادن کوچک و متوسط در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی هم گفت: شرکت ایمپاسکو ۲تفاهم‌نامه به منظور احیای معادن کوچک و متوسط به امضا رسانده است.سیدرضا عظیمی که در نشست مشترک کارگروه احیای معادن کوچک و متوسط و فعالان حوزه کسب و کار سنگ‌آهن در استان خراسان رضوی حضور داشت، تصریح کرد: یکی از تفاهم‌نامه‌ها به‌صورت ٤ جانبه با میدکو، خانه معدن ایران، ایمیدر و وزارت صمت بوده و دیگری با شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر بسته شده است.

به گفته وی، هدف از این کار احیای معادن کوچک و متوسط، افزایش اشتغال پایدار، افزایش تولید مواد معدنی و استفاده از اطلاعات نیروهای انسانی است. پس از این تفاهم‌نامه شورای کارگروه احیای معادن کوچک و متوسط شکل گرفت.

عظیمی ادامه داد: در حرکت اول برخی استان‌ها به‌صورت پایلوت مورد توجه قرار گرفت و براساس جلسات و جمع‌بندی‌ها تصمیم‌گیری‌هایی انجام شد.وی افزود: شناسایی منابع غیر‌دولتی و دولتی، همکاری درزمینه احداث زیرساخت‌ها، فناوری، فروش و پیش‌فروش مواد معدنی، همکاری‌های مشترک ملی و بین‌المللی و... از اقدامات انجام گرفته در این کارگروه است.نماینده شورای کارگروه احیای معادن کوچک و متوسط در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی گفت: امروز واحدهای فرآوری در کشور شکل گرفته‌اند که در زمینه تامین مواد اولیه با چالش همراه هستند، یکی از راهکارهای این چالش احیای معادن کوچک و متوسط است.وی افزود: در حال‌حاضر پس از ایجاد شورای هماهنگی، کارگروه‌های تخصصی تشکیل و به دنبال آن کلینیک‌های تخصصی ایجاد شد.عظیمی ادامه داد: در ٤ استان کار پایلوت انجام شد و پس از آن وزارت صمت شرکت تهیه و تولید مواد معدنی را به‌عنوان مجری انتخاب کرد.وی افزود: مشکلات مربوط به صندوق بیمه، قبول پروانه‌ها برای اعطای تسهیلات و نبود بازار برای فروش از مواردی بود که در این کارگروه در دستور کار قرار گرفته است. همچنین براساس هر مشکل و موردی تصمیم خاص مربوطه برای معادن کوچک اخذ می‌شود.

به گفته وی، در این طرح خرید و فروش معدن را نخواهیم داشت بلکه به دنبال حمایت هستیم و از موضوع مشارکت بسیار استقبال خواهیم کرد. معادن نیز در صورتی که فعال بودند، می‌توانند در طرح کارا صندوق بیمه سرمایه‌گذاری معادن ثبت‌نام کنند.وی افزود: در زمینه بازار صادراتی می‌توان اقداماتی را با اتاق بازرگانی داشته و در زمینه زیرساخت می‌توان با ایمیدرو وارد همکاری شد و اقداماتی را انجام داد.به گفته عظیمی، از شورای‌عالی معادن اجازه گرفته‌ایم موارد مطروحه در شورای کارگروه بدون نوبت در شورای عالی معادن مورد بررسی قرار بگیرد.

بوروکراسی اداری کم می‌شود

همچنین در این نشست راضیه علیرضایی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: اگر یک فهم مشترک شکل بگیرد می‌توان به راحتی مشخص کرد که دوستان ما در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی باید چه اقدامی انجام دهند.

راضیه علیرضایی در نشست مشترک کارگروه احیای معادن کوچک و متوسط و فعالان حوزه کسب و کار سنگ‌آهن در استان خراسان رضوی گفت: با توجه به صحبت‌هایی که مطرح شد یکی از مشکلات اصلی فعالان عرصه معدن بوروکراسی اداری عنوان شده که با معرفی نماینده‌ای از انجمن سنگ‌آهن این موضوع بررسی و مشخص می‌شود در چه قسمت‌هایی بوروکراسی سخت‌تر از دیگر نقاط کشور است.وی با بیان اینکه اشل (ابعاد) کار برای همکاری با گل‌گهر به میزان ٥۰ میلیون تن است، افزود: حفظ معادنی که در اختیار داریم کاملا حرف درستی است و نگه داشتن آنها هم نیازمند بررسی است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی ادامه داد: آمادگی برای ورود سرمایه‌گذار بخش خصوصی وجود دارد. در واقع هراندازه سرمایه‌گذاری با هزینه کمتری انجام شود، سود بیشتری به همراه دارد.وی افزود: حقوق دولتی برای دولت است و مجلس نیز سالانه میزان آن را تعیین می‌کند. اما در مورد جرایم باید انجمن سنگ‌آهن با آقای اسحاق جهانگیری مکاتبه داشته باشد تا این موضوع حل شود.علیرضایی تصریح کرد: آینده ما برای حمل مواد معدنی داشتن خطوط ریلی است. آمادگی داریم ٢ خطه شدن ریل را برای پروژه آهن به سرمایه‌گذاران معرفی کنیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی ادامه داد: اگر امروز سرمایه‌گذاران قرار‌داد خرید و انتقال آب به سنگان را امضا کنند این پروژه به مرحله اجرا می‌رسد. وی ادامه داد: معادن کم بازده مشکلشان با روش اکتشاف حل خواهد شد و هرکسی برای توسعه معدن سنگان اقدام کند ما از آن استقبال می‌کنیم.

اکتشاف در کشور ضعیف پیش می‌رود

همچنین علی‌اکبر اشرفی، معاون طرح و توسعه شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر نیز با بیان این موضوع که معدن در کشور ایجاد ثروت می‌کند، گفت: باید در معادنی که نیازمند اکتشاف هستند این کار انجام شود. متاسفانه اکتشاف در کشور ضعیف است. وی در نشست مشترک کارگروه احیای معادن کوچک و متوسط و فعالان حوزه کسب و کار سنگ‌آهن در استان خراسان‌رضوی گفت: یکی از مشکلات در کشور کوچک نمایی معادن است.معاون طرح و توسعه شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر همچنین تصریح کرد: باید معادن کوچک تجمیع شوند. قرار است بستر قانونی در این زمینه توسط شورای کارگروه احیای معادن کوچک ومتوسط ایجاد شود. اشرفی در پایان تاکید کرد: باید به بخش خصوصی اعتماد کرد.

نیمی از معادن کشور فعال هستند

بهروز برنا، عضو هیات‌مدیره ایمپاسکو (شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران)گفت: بیش از ١۰ هزار معدن در اختیار داریم. وی در نشست مشترک کارگروه احیای معادن کوچک و متوسط و فعالان حوزه کسب‌و‌کار سنگ‌آهن در استان خراسان‌رضوی گفت: تولیدات معدنی ما بیش از ٤۰۰ میلیون تن است، در حالی‌که یک درصد از خاک خشکی‌های کشور را در اختیار داریم و این عدد باید به میزان ٥۰۰ میلیون تن باشد.وی ادامه داد: از ١۰ هزار معدن کشور تنها ۵ هزار و ۹۰۰ معدن فعال است که از این تعدادبخش زیادی با ظرفیت کامل فعالیت ندارند. جالب است بدانید دپوهای ایجاد شده در نُرم جهانی خود یک معدن است.برنا افزود: ١۰درصد معادن کشور فلزی است که در نتیجه آن ٣٥ درصد تولیدات معدنی فلزی است.وی با اشاره به معادن کوچک و متوسط بیان کرد: ذخایر این معادن در اندازه‌ای نیست که هرکدام کارخانه فرآوری مجزا داشته باشند. باید ایمیدرو متولی فرآوری و سازمان زمین‌شناسی متولی اکتشافات و اطلاعات شود.به گفته وی، در دنیا ٨٥ میلیارد تن ذخیره قطعی وجود دارد که سهم ایران بیش از ٣ میلیارد تن است.عضو هیات‌مدیره ایمپاسکو افزود: در کشور تیپ‌های مختلفی از آهن وجود دارد اما یکی از ضعف‌ها آن است که اکتشافات را به خوبی عملیاتی نکرده‌ایم. برنا تاکید کرد: به هر میزان اکتشافات در کشور داشته باشیم بدون شک نتایج خوبی به همراه خواهد داشت.

بازگشت به شاخه اخبار معدن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا