بورس فلزات لندن

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
آلومینیوم LME ۱ تن 1,904.00 0.00 (0%) 1,904.00 1,904.00 - 4 ماه پیش
آلیاژ آلومینیوم LME ۱ تن 1,660.00 0.00 (0%) 1,660.00 0.00 - 2 سال پیش
آلیاژ آلومینیوم ویژه آمریکا LME ۱ تن 1,772.50 0.00 (0%) 1,772.50 1,772.50 NASAAC 4 ماه پیش
مس LME ۱ تن 5,858.00 0.00 (0%) 5,858.00 5,858.00 - 4 ماه پیش
سرب LME ۱ تن 2,264.00 0.00 (0%) 2,264.00 2,264.00 - 4 ماه پیش
نیکل LME ۱ تن 9,380.00 0.00 (0%) 9,380.00 9,380.00 - 4 ماه پیش
قلع LME ۱ تن 20,000.00 0.00 (0%) 20,000.00 20,000.00 - 4 ماه پیش
روی LME ۱ تن 2,769.00 0.00 (0%) 2,769.00 2,769.00 - 4 ماه پیش
کبالت LME ۱ تن 59,500.00 0.00 (0%) 59,500.00 59,500.00 - 4 ماه پیش
مولیبدنوم LME ۱ تن 16,000.00 0.00 (0%) 16,000.00 16,000.00 - 5 ماه پیش
شمش فولاد LME ۱ تن 220.00 0.00 (0%) 220.00 0.00 - 2 سال پیش