بورس فلزات لندن

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
آلومینیوم LME ۱ تن 1,761.50 21.50 (1.24%) 1,761.50 1,761.50 - 5 ساعت پیش
آلیاژ آلومینیوم LME ۱ تن 1,300.00 10.00 (0.77%) 1,300.00 1,300.00 - 5 ساعت پیش
آلیاژ آلومینیوم ویژه آمریکا LME ۱ تن 1,131.00 40.00 (3.54%) 1,131.00 1,131.00 NASAAC 5 ساعت پیش
مس LME ۱ تن 5,919.00 59.00 (1.01%) 5,919.00 5,919.00 - 5 ساعت پیش
سرب LME ۱ تن 1,816.50 35.50 (1.99%) 1,816.50 1,816.50 - 5 ساعت پیش
نیکل LME ۱ تن 12,155.00 285.00 (2.4%) 12,155.00 12,155.00 - 5 ساعت پیش
قلع LME ۱ تن 19,530.00 190.00 (0.97%) 19,530.00 19,530.00 - 5 ساعت پیش
روی LME ۱ تن 2,705.00 37.00 (1.39%) 2,705.00 2,705.00 - 5 ساعت پیش
کبالت LME ۱ تن 34,000.00 500.00 (1.47%) 34,000.00 34,000.00 - 5 ساعت پیش
مولیبدنوم LME ۱ تن 16,000.00 0.00 (0%) 16,000.00 16,000.00 - 2 سال پیش
شمش فولاد LME ۱ تن 220.00 0.00 (0%) 220.00 0.00 - 4 سال پیش