افزایش تولید سنگ آهن به ۷۵ میلیون تن در سال

افزایش تولید سنگ آهن به ۷۵ میلیون تن در سال

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: تولید سنگ آهن در کشور از ۶۲ میلیون تن به ۷۵ میلیون تن رسیده که همین میزان تولید برای تامین نیاز کشور باید دو برابر شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: تولید سنگ آهن در کشور از ۶۲ میلیون تن به ۷۵ میلیون تن رسیده که همین میزان تولید برای تامین نیاز کشور باید دو برابر شود.