اصلاح قانون مالیات ها گامی برای تحقق عدالت اجتماعی است

اصلاح قانون مالیات ها گامی برای تحقق عدالت اجتماعی است

تهران- ایرنا- قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور می گوید، اجرایی شدن اصلاح قانون مالیات ها از ابتدای امسال، علاوه بر ایجاد شفافیت اقتصادی در امور مالیاتی کشور، حمایت از تولید و سرمایه گذاری از سوی دولت را به دنبال دارد.

تهران- ایرنا- قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور می گوید، اجرایی شدن اصلاح قانون مالیات ها از ابتدای امسال، علاوه بر ایجاد شفافیت اقتصادی در امور مالیاتی کشور، حمایت از تولید و سرمایه گذاری از سوی دولت را به دنبال دارد.