گزارش عملکرد سال 2016 فدراسیون جهانی بورس ها

گزارش عملکرد سال 2016 فدراسیون جهانی بورس ها

فدراسیون جهانی بورس ها به نمایندگی از 200 بورس اوراق بهادار و کالایی و موسسات تسویه و پایاپای، گزارش خود را در خصوص عملکرد اعضای خود در سال 2016 منتشر کرد.

فدراسیون جهانی بورس ها به نمایندگی از 200 بورس اوراق بهادار و کالایی و موسسات تسویه و پایاپای، گزارش خود را در خصوص عملکرد اعضای خود در سال 2016 منتشر کرد.