تولد یک صندوق سرمایه گذاری بزرگ در امارات

تولد یک صندوق سرمایه گذاری بزرگ در امارات

ابوظبی در مراحل نهایی ادغام دو صندوق سرمایه گذاری دولتی بزرگ شرکت توسعه مبادله و شرکت سرمایه گذاری بین المللی پترولیوم است .

ابوظبی در مراحل نهایی ادغام دو صندوق سرمایه گذاری دولتی بزرگ شرکت توسعه مبادله و شرکت سرمایه گذاری بین المللی پترولیوم است .