لغو عرضه های اولیه اقدامی درست اما ناکافی/ پیشنهاد ۱۵ دقیقه فکر به آقای رئیس

لغو عرضه های اولیه اقدامی درست اما ناکافی/ پیشنهاد ۱۵ دقیقه فکر به آقای رئیس

کارشناس بازارسرمایه لغو عرضه های اولیه تا پایان سال جاری را اقدامی درست دانست اما اعلام کرد باید برای متعادل کردن جریان ورود و خروج نقدینگی ، اقداماتی از سوی سازمان بورس رخ دهد و رئیس آن می تواند با روزانه ۱۵ فکر، به نتایج مناسبی برای ایجاد تعادل پایدار برسد.

کارشناس بازارسرمایه لغو عرضه های اولیه تا پایان سال جاری را اقدامی درست دانست اما اعلام کرد باید برای متعادل کردن جریان ورود و خروج نقدینگی ، اقداماتی از سوی سازمان بورس رخ دهد و رئیس آن می تواند با روزانه ۱۵ فکر، به نتایج مناسبی برای ایجاد تعادل پایدار برسد.