پیشنهاد مهم مدیرعامل گهر درخصوص ماده 54 قانون برنامه ششم

پیشنهاد مهم مدیرعامل گهر درخصوص ماده 54 قانون برنامه ششم

ناصر تقی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ماین نیوز با اشاره به اینکه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر تاکنون همه پرداخت‌های خود را طبق قانون انجام داده و پرداخت یک درصد فروش طبق ماده 54 قانون برنامه ششم توسعه را نیز انجام خواهد داد، افزود: ما حتی حاضریم دو درصد فروش خود را به خزانه واریز کنیم اما به شرط اینکه صندوقی ایجاد شود که تمام این مبالغ در آن واریز شده و این مبالغ صرف توسعه خود بخش معدن شود.وی گفت: بنابراین پیشنهاد ما این است که این درآمد به بخش بازگردد و صرف توسعه همین بخش شود.

ناصر تقی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ماین نیوز با اشاره به اینکه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر تاکنون همه پرداخت‌های خود را طبق قانون انجام داده و پرداخت یک درصد فروش طبق ماده 54 قانون برنامه ششم توسعه را نیز انجام خواهد داد، افزود: ما حتی حاضریم دو درصد فروش خود را به خزانه واریز کنیم اما به شرط اینکه صندوقی ایجاد شود که تمام این مبالغ در آن واریز شده و این مبالغ صرف توسعه خود بخش معدن شود.وی گفت: بنابراین پیشنهاد ما این است که این درآمد به بخش بازگردد و صرف توسعه همین بخش شود.