دور تازه حضور رنو فرانسه در ایران

دور تازه حضور رنو فرانسه در ایران

دور تازه حضور رنو فرانسه در ایران، شامل مرکز مهندسی و خرید جدید برای حمایت از قطعه سازان داخلی و یک کارخانه تولیدی با ظرفیت اولیه 150 هزار دستگاه در سال است.

دور تازه حضور رنو فرانسه در ایران، شامل مرکز مهندسی و خرید جدید برای حمایت از قطعه سازان داخلی و یک کارخانه تولیدی با ظرفیت اولیه 150 هزار دستگاه در سال است.