طرح دوفوریتی مجلس برای مجازات برهم‌زنندگان مراسم رسمی

طرح دوفوریتی مجلس برای مجازات برهم‌زنندگان مراسم رسمی

جمعی از نمایندگان مجلس با تدوین یک طرح دوفوریتی به عنوان تأمین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی مجازات، برای برهم زنندگان اینگونه مراسم مجازاتی را تعیین کردند.

جمعی از نمایندگان مجلس با تدوین یک طرح دوفوریتی به عنوان تأمین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی مجازات، برای برهم زنندگان اینگونه مراسم مجازاتی را تعیین کردند.