«جودیت»؛ پرزیدنتِ راکفلر

«جودیت»؛ پرزیدنتِ راکفلر

اسناد نشان می‌دهد مدیرعامل فعلی بنیاد راکفلر یک «زن صهیونیست» است.

اسناد نشان می‌دهد مدیرعامل فعلی بنیاد راکفلر یک «زن صهیونیست» است.