اقتصاد جهانی امسال خیز برمی‌دارد/رشد اقتصادهای نوظهور

اقتصاد جهانی امسال خیز برمی‌دارد/رشد اقتصادهای نوظهور

رئیس صندوق بین المللی پول گفت:« انتظار می رود که ضرب آهنگ رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی سریع تر از سال های گذشته باشد.»

رئیس صندوق بین المللی پول گفت:« انتظار می رود که ضرب آهنگ رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی سریع تر از سال های گذشته باشد.»