نمره مردودی معدن‌کاران به کارنامه اقتصاد مقاومتی "وزارت صنعت"/دلالی در فروش پروانه‌ها حذف نشد

نمره مردودی معدن‌کاران به کارنامه اقتصاد مقاومتی "وزارت صنعت"/دلالی در فروش پروانه‌ها حذف نشد

رئیس خانه اقتصاد ایران با بیان اینکه وزارت صنعت بهتر است قبل از اینکه به فکر جذب سرمایه گذار خارجی باشد فکری به حال تولیدکننده داخلی کند، گفت: امروز معدن کاران کارنامه وزارت صنعت را در تحقق اقتصادی مقاومتی قابل قبول نمی دانند.

رئیس خانه اقتصاد ایران با بیان اینکه وزارت صنعت بهتر است قبل از اینکه به فکر جذب سرمایه گذار خارجی باشد فکری به حال تولیدکننده داخلی کند، گفت: امروز معدن کاران کارنامه وزارت صنعت را در تحقق اقتصادی مقاومتی قابل قبول نمی دانند.