پایبندی 93 درصدی اعضای اوپک به توافق کاهش تولید نفت

پایبندی 93 درصدی اعضای اوپک به توافق کاهش تولید نفت

آمارهای منتشر شده از سوی اوپک نشان داد میزان تبعیت 11 کشور عضو این سازمان از توافق کاهش تولید در ماه ژانویه 93 درصد بوده است.

آمارهای منتشر شده از سوی اوپک نشان داد میزان تبعیت 11 کشور عضو این سازمان از توافق کاهش تولید در ماه ژانویه 93 درصد بوده است.