راه‌اندازی شهرک کشاورزی «اردکان»

راه‌اندازی شهرک کشاورزی «اردکان»

معاون فرماندار اردکان از راه‌اندازی شهرک کشاورزی اردکان در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

معاون فرماندار اردکان از راه‌اندازی شهرک کشاورزی اردکان در آینده‌ای نزدیک خبر داد.