دو بند قانون مربوط به معادن اصلاح شد/ نظر برخی کارشناسان

دو بند قانون مربوط به معادن اصلاح شد/ نظر برخی کارشناسان

بعد از ایراد شورای نگهبان، مجلس ماده ۵۴ قانون برنامه ششم توسعه که دو بند آن مربوط به معادن است را اصلاح و تصویب کرد.

بعد از ایراد شورای نگهبان، مجلس ماده ۵۴ قانون برنامه ششم توسعه که دو بند آن مربوط به معادن است را اصلاح و تصویب کرد.