اثر آيين نامه‌ها بر تعميق رکود معادن

اثر آيين نامه‌ها بر تعميق رکود معادن

پايگاه خبري معدن نيوز- عضو کميسيون معدن اتاق بازرگاني تهران گفت: براي ارزيابي تصميم اخير وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره عوارض خام فروشي مواد معدني بايد به اثر رويکردهاي مشابه در سال‌هاي گذشته توجه کنيم که نشان مي‌دهد بسياري از آيين نامه‌هاي اين چنيني به تعميق رکود معدن منجر مي‌شود.

پايگاه خبري معدن نيوز- عضو کميسيون معدن اتاق بازرگاني تهران گفت: براي ارزيابي تصميم اخير وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره عوارض خام فروشي مواد معدني بايد به اثر رويکردهاي مشابه در سال‌هاي گذشته توجه کنيم که نشان مي‌دهد بسياري از آيين نامه‌هاي اين چنيني به تعميق رکود معدن منجر مي‌شود.