اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی را متوقف کنید

اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی را متوقف کنید

اضافه برداشت برای اقتصادهایی همچون ایران که بصورت لجام گسیخته افزایشی است، همانند سم مهلک عمل می­کند و از آنجاکه به شدت بر روی پایه پولی با ضریب فزاینده 8.5 اثر می­گذارد، سیاست­های کنترل تورم را متاثر خواهد کرد.

اضافه برداشت برای اقتصادهایی همچون ایران که بصورت لجام گسیخته افزایشی است، همانند سم مهلک عمل می­کند و از آنجاکه به شدت بر روی پایه پولی با ضریب فزاینده 8.5 اثر می­گذارد، سیاست­های کنترل تورم را متاثر خواهد کرد.