توقف نماد معاملاتي اوراق اجاره شركت واسط مالي آذر در نماد صپارس1

توقف نماد معاملاتي اوراق اجاره شركت واسط مالي آذر در نماد صپارس1