کارگروه توسعه صادرات به عراق در بورس کالای ایران تشکیل شد

کارگروه توسعه صادرات به عراق در بورس کالای ایران تشکیل شد

"توسعه فعالیت جهت ارتقاء تجارت کشور با بازارهای بین المللی" یکی از 8 راهبرد اصلی بورس کالای ایران در سند استراتژیک این بورس به شمار می رود که در همین راستا کارگروه توسعه صادرات به عراق در بورس کالای ایران تشکیل و آغاز بکار کرده است.

"توسعه فعالیت جهت ارتقاء تجارت کشور با بازارهای بین المللی" یکی از 8 راهبرد اصلی بورس کالای ایران در سند استراتژیک این بورس به شمار می رود که در همین راستا کارگروه توسعه صادرات به عراق در بورس کالای ایران تشکیل و آغاز بکار کرده است.