شروط مجلس برای انتشار صکوک اسلامی برای دستگاه‌های وابسته به قوای قضائیه و مقننه

شروط مجلس برای انتشار صکوک اسلامی برای دستگاه‌های وابسته به قوای قضائیه و مقننه

مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای انتشار صکوک اسلامی برای دستگاه‌های وابسته به قوه قضائیه، قوه مقننه و سایر نهادهای حکومتی غیر قوه مجریه را منوط به موافقت عالی‌ترین مقام آنها کرد.

مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای انتشار صکوک اسلامی برای دستگاه‌های وابسته به قوه قضائیه، قوه مقننه و سایر نهادهای حکومتی غیر قوه مجریه را منوط به موافقت عالی‌ترین مقام آنها کرد.