عرضه مدلهای جدید دیزلی در آمریکا

عرضه مدلهای جدید دیزلی در آمریکا

با وجود هیاهویی که بر سر رسوایی تقلب فولکس واگن در تستهای آلایندگی دیزلی به وجود آمده است، فورد و جنرال موتورز در تدارک عرضه خودروهای دیزلی به‌سازی شده به مشتریان آمریکایی خود هستند.

با وجود هیاهویی که بر سر رسوایی تقلب فولکس واگن در تستهای آلایندگی دیزلی به وجود آمده است، فورد و جنرال موتورز در تدارک عرضه خودروهای دیزلی به‌سازی شده به مشتریان آمریکایی خود هستند.