دولت سال آينده ۷۷ هزار ميليارد تومان كسري دارد

دولت سال آينده ۷۷ هزار ميليارد تومان كسري دارد