چرا بازار عراق براي ايران باارزش است؟

چرا بازار عراق براي ايران باارزش است؟