"بصبا" چهارشنبه عرضه اولیه نمی شود

"بصبا" چهارشنبه عرضه اولیه نمی شود

زمان عرضه اولیه ۵ درصد سهام شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا که قرار بود چهارشنبه باشد ، به تعویق افتاد.

زمان عرضه اولیه ۵ درصد سهام شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا که قرار بود چهارشنبه باشد ، به تعویق افتاد.