تضاد آشکار مواضع و سخنان وزیر صنعت درباره محصولات پتروشیمی در بورس کالا

تضاد آشکار مواضع و سخنان وزیر صنعت درباره محصولات پتروشیمی در بورس کالا

وزیر صنعت که چندبار برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا تلاش کرده و حتی به رئیس جمهور نامه نوشته در تضادی آشکار با مواضع قبلی، گفت: خواسته‌ بنده و بسیاری از واحدهای صنعتی است که صنایع پتروشیمی وارد بورس شوند.

وزیر صنعت که چندبار برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا تلاش کرده و حتی به رئیس جمهور نامه نوشته در تضادی آشکار با مواضع قبلی، گفت: خواسته‌ بنده و بسیاری از واحدهای صنعتی است که صنایع پتروشیمی وارد بورس شوند.