تعیین زمان جهت برگزاری استیضاح آخوندی

تعیین زمان جهت برگزاری استیضاح آخوندی

عضو هیئت رئیسه مجلس از برگزاری نشست اعضای این هیئت برای تعیین زمان استیضاح وزیر راه و شهرسازی خبر داد.

عضو هیئت رئیسه مجلس از برگزاری نشست اعضای این هیئت برای تعیین زمان استیضاح وزیر راه و شهرسازی خبر داد.