۴ دلیل برای افزایش ۲۷۶ درصدی سود یک شرکت کوچک بورسی

۴ دلیل برای افزایش ۲۷۶ درصدی سود یک شرکت کوچک بورسی

شرکت کوچک صنایع شیمیایی سینا افزایش ۲۷۶ درصدی سود سال مالی ۹۶ را ناشی از ۴ دلیل اعلام کرد و آماده بازگشایی نماد شد.

شرکت کوچک صنایع شیمیایی سینا افزایش ۲۷۶ درصدی سود سال مالی ۹۶ را ناشی از ۴ دلیل اعلام کرد و آماده بازگشایی نماد شد.