توقف نماد یک شرکت بورسی بعد از تغییر ۱۸۰ درجه ایی درآمد

توقف نماد یک شرکت بورسی بعد از تغییر ۱۸۰ درجه ایی درآمد

موتورسازان تراکتورسازی ایران که از خرداد سال جاری پیگیر افزایش سرمایه ۱۵۰ درصدی بوده ، با تغییر ۱۸۰ درجه ایی زیان به سود در اولین پیش بینی سال مالی آینده ، با توقف نماد روبرو شد.

موتورسازان تراکتورسازی ایران که از خرداد سال جاری پیگیر افزایش سرمایه ۱۵۰ درصدی بوده ، با تغییر ۱۸۰ درجه ایی زیان به سود در اولین پیش بینی سال مالی آینده ، با توقف نماد روبرو شد.