توسعه روابط تجاری ایران با شمال اروپا/دست‌اندازهای داخلی مانع‌اند

توسعه روابط تجاری ایران با شمال اروپا/دست‌اندازهای داخلی مانع‌اند

ایران در راستای گسترش روابط تجاری با کشورهای شمال اروپا ارتباط خود را با کشورهای سوئد و دانمارک توسعه داده است اما در این میان مشکل زیرساختی مانع افزایش صادرات ایران به این کشورها است.

ایران در راستای گسترش روابط تجاری با کشورهای شمال اروپا ارتباط خود را با کشورهای سوئد و دانمارک توسعه داده است اما در این میان مشکل زیرساختی مانع افزایش صادرات ایران به این کشورها است.