در جا زدن نرخ رسمی دلار در کانال 3238 تومان

در جا زدن نرخ رسمی دلار در کانال 3238 تومان

نرخ رسمی دلار امروز 3 ریال و پوند 142 ریال افزایش یافت.

نرخ رسمی دلار امروز 3 ریال و پوند 142 ریال افزایش یافت.