بساز بفروش‌ها چگونه به بازار مسکن باز می‌گردند؟

بساز بفروش‌ها چگونه به بازار مسکن باز می‌گردند؟

آمارهای ارائه شده از وضعیت بازار مسکن در طول سال های گذشته، یک وجه اشتراک غالب داشته و آن تداوم روند کاهشی صدور مجوز ساخت واحدهای ...

آمارهای ارائه شده از وضعیت بازار مسکن در طول سال های گذشته، یک وجه اشتراک غالب داشته و آن تداوم روند کاهشی صدور مجوز ساخت واحدهای ...