اولین ساینا اتوماتیک صادراتی سایپا در عراق رونمایی شد

اولین ساینا اتوماتیک صادراتی سایپا در عراق رونمایی شد

مراسم رونمایی از خودرو ساینا اتوماتیک سایپا با حضور مهندس نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان، مهندس صالح نیا معاون ...

مراسم رونمایی از خودرو ساینا اتوماتیک سایپا با حضور مهندس نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان، مهندس صالح نیا معاون ...