احتمال وقوع سیل در 10 استان کشور

احتمال وقوع سیل در 10 استان کشور

یک مقام مسئول از احتمال وقوع سیل در 10 استان کشور خبر داد.

یک مقام مسئول از احتمال وقوع سیل در 10 استان کشور خبر داد.