تلاش برای جلوگیری از ریزش دیواره‌های بلندترین سد آمریکا

تلاش برای جلوگیری از ریزش دیواره‌های بلندترین سد آمریکا

مقام‌های ایالت کالیفرنیا در پی تشخیص یک حفره در بدنه سد اوروویل در شهرهای اطراف سد حالت اضطراری اعلام کرده و در حال انتقال مردم ...

مقام‌های ایالت کالیفرنیا در پی تشخیص یک حفره در بدنه سد اوروویل در شهرهای اطراف سد حالت اضطراری اعلام کرده و در حال انتقال مردم ...