خرید جسد از مافیا برای دانشجویان تشریح

خرید جسد از مافیا برای دانشجویان تشریح

هرهفته درتهران ۱۰۰ جسد مجهول‌الهویه کشف می‌شود. این درحالی است که هزینه خرید جسد از باندهای مافیایی صدها میلیون تومان است

هرهفته درتهران ۱۰۰ جسد مجهول‌الهویه کشف می‌شود. این درحالی است که هزینه خرید جسد از باندهای مافیایی صدها میلیون تومان است