ساینا اتومات با چه امکاناتی به بازار می‌آید؟

ساینا اتومات با چه امکاناتی به بازار می‌آید؟

سایپا تاقبل از نوروز 96 ، ساینا اتومات را روانه بازار می‌کند. اما مدل اتومات آن چه ویژگی‌هایی دارد؟

سایپا تاقبل از نوروز 96 ، ساینا اتومات را روانه بازار می‌کند. اما مدل اتومات آن چه ویژگی‌هایی دارد؟