39 جایگاه سوخت دولتی از 60 جایگاه روی میز عرضه فروش رفت

39 جایگاه سوخت دولتی از 60 جایگاه روی میز عرضه فروش رفت

مزایده واگذاری 60 جایگاه سوخت دولتی در حالی در سازمان خصوصی سازی برگزار شد که از این تعداد، 39 جایگاه به فروش رسید.

مزایده واگذاری 60 جایگاه سوخت دولتی در حالی در سازمان خصوصی سازی برگزار شد که از این تعداد، 39 جایگاه به فروش رسید.