وقتی تجهیزات برقی به "گِل" نشست+عکس

وقتی تجهیزات برقی به "گِل" نشست+عکس

بعد از به گِل نشستن تجهیزات برقی استان خوزستان، تصمیم بر آن شد تا راهکارهایی برای حفظ این تأسیسات از ریزگردها اجرایی شود.

بعد از به گِل نشستن تجهیزات برقی استان خوزستان، تصمیم بر آن شد تا راهکارهایی برای حفظ این تأسیسات از ریزگردها اجرایی شود.