وزارت کار مدعی اجرای کامل اقتصاد مقاومتی شد

وزارت کار مدعی اجرای کامل اقتصاد مقاومتی شد

معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از عملیاتی شدن تمامی شش برنامه محوله به این وزارتخانه در راستای عمل به اقتصاد مقاومتی خبر داد.

معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از عملیاتی شدن تمامی شش برنامه محوله به این وزارتخانه در راستای عمل به اقتصاد مقاومتی خبر داد.