مناقشه های سیاسی به بی ثباتی اقتصادی منجر می شود

مناقشه های سیاسی به بی ثباتی اقتصادی منجر می شود

تهران - ایرنا - تحلیلگر مسایل مالی و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: هرگونه مناقشه سیاسی سیاسی می تواند منجر به بی ثباتی اقتصادی شود.

تهران - ایرنا - تحلیلگر مسایل مالی و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: هرگونه مناقشه سیاسی سیاسی می تواند منجر به بی ثباتی اقتصادی شود.