چرا اجرای طرح ارز تک نرخی عقب افتاد؟

چرا اجرای طرح ارز تک نرخی عقب افتاد؟

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت:« ارز دو نرخی و چند نرخی منشا فسادها و منشا بسیاری از بی انضباطی های مالی است.»

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت:« ارز دو نرخی و چند نرخی منشا فسادها و منشا بسیاری از بی انضباطی های مالی است.»