تفاهم دو مجموعه بزرگ آلومینیوم سازی ایران

تفاهم دو مجموعه بزرگ آلومینیوم سازی ایران

دو مجموعه بزرگ آلومینیوم سازی ایران تفاهم نامه همکاری مشترک امضا کردند.

دو مجموعه بزرگ آلومینیوم سازی ایران تفاهم نامه همکاری مشترک امضا کردند.