120 هزار میلیارد ریال پرداختی دولت به شهرداری تهران در 2 سال گذشته

120 هزار میلیارد ریال پرداختی دولت به شهرداری تهران در 2 سال گذشته

تهران- ایرنا- وزارت امور اقتصادی و دارایی میزان حمایت مالی دولت از شهرداری تهران در سال های 1394 و 1395 را بیش از 119 هزار میلیارد ریال اعلام کرد.

تهران- ایرنا- وزارت امور اقتصادی و دارایی میزان حمایت مالی دولت از شهرداری تهران در سال های 1394 و 1395 را بیش از 119 هزار میلیارد ریال اعلام کرد.