۳جذابیت بورس کالا برای صنایع کوچک

۳جذابیت بورس کالا برای صنایع کوچک

ورود به بورس برای صنایع کوچک جذابیت های مختلفی همچون معافیت از تشریفات مناقصه و مزایده، برخورداری از معافیت مالیاتی و کشف قیمت های تعادلی و منطقی را دارد.

ورود به بورس برای صنایع کوچک جذابیت های مختلفی همچون معافیت از تشریفات مناقصه و مزایده، برخورداری از معافیت مالیاتی و کشف قیمت های تعادلی و منطقی را دارد.