عرضه اقلام پرمصرف ۱۵ تا ۲۰ درصد ارزانتر از بازار

عرضه اقلام پرمصرف ۱۵ تا ۲۰ درصد ارزانتر از بازار

رئیس اتاق اصناف گفت: در نمایشگاه بهاره اقلام موردنیاز مردم ۱۵تا ۲۰ درصد ارزان تر از بازار عرضه می شود و هیچ کالای خارجی اجازه توزیع ندارد مگر آنکه مشابه داخلی نداشته باشد.

رئیس اتاق اصناف گفت: در نمایشگاه بهاره اقلام موردنیاز مردم ۱۵تا ۲۰ درصد ارزان تر از بازار عرضه می شود و هیچ کالای خارجی اجازه توزیع ندارد مگر آنکه مشابه داخلی نداشته باشد.