ابلاغ دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی

ابلاغ دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی

بانک مرکزی «دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

بانک مرکزی «دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.