زیان های قانون انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت

زیان های قانون انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت

تهران- ایرنا- معاون اجرایی رئیس جمهوری تاکید کرد تصویب قانون انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی کار صحیحی نبود و پیامدهایی داشت.

تهران- ایرنا- معاون اجرایی رئیس جمهوری تاکید کرد تصویب قانون انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی کار صحیحی نبود و پیامدهایی داشت.