بازاریابی ملی و بین‌المللی برای محصولات زیست‌فناوری کشاورزی

بازاریابی ملی و بین‌المللی برای محصولات زیست‌فناوری کشاورزی

پروژه تدوین نقشه راه زیست‌فناوری کشاورزی ایران با هدف دستیابی به اهداف مطروحه در برنامه‌های توسعه‌ای کشور و رسیدن به 3 درصد بازار جهانی مطابق قراردادی با ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری برون‌سپاری شده است.

پروژه تدوین نقشه راه زیست‌فناوری کشاورزی ایران با هدف دستیابی به اهداف مطروحه در برنامه‌های توسعه‌ای کشور و رسیدن به 3 درصد بازار جهانی مطابق قراردادی با ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری برون‌سپاری شده است.