مولف دکتر جلال حجازی

انجماد و اصول متالورژيکی ريخته گری

انجماد و اصول متالورژيکی ريخته گری

هدف اصلی اين کتاب تشريح زمينه های علمی فرايند ريخته گری است.توضيح و کاربرد اصول انتخاب شده متالوژی در ذوب ساختار مايع و جامد واکنشهای گاز و مذاب ،انجماد و ريختن در هفت فصل مورد بررسی قرار گرفته است، تا با تمام کاستی ها ،گامی در انتظانم علمی و رشد عملی ريخته گری در کشورمان باشد. اين کتاب به منظور آموزش و برای دانشجويان متالوژی و به ويژه دانشجويان گرايش ريخته گری تاليف شده است . ولسی مثالها ، جداول ، نمودارها و روند تحليلی در بيان مطالب ، امکان استفاده انرا برای کارشناسان و متخصصان در بخش صنعت نيز فراهم ساخته است .

فصل اول : کليات و تعاريف
فصل دوم : عمليات ذوب
فصل سوم : خواص فيزيکی حالت مايع فلزات
فصل چهارم : عمليات کيفی مذاب
فصل پنجم : انجماد
فصل ششم : انجماد و تغذيه عمليات ريختگي
فصل هفتم : سيستم های راهگاهی و جريان مذاب


ناشر دانشگاه علم و صنعت ايران
تاريخ انتشار 1390
نوبت چاپ نهم
تعداد صفحات 344
قيمت پشت جلد 50000

بازگشت به شاخه فولادسازی بازگشت به صفحه نخست
بخش نظرات برای این صفحه خاموش میباشد.